Посттрауматски развој

За траумата велат дека е кошмар кој ни се случува на јаве..

За многумина е исклучително тешко да ја надминат траумата која ја доживеале, и овој процес бара голема храброст и истрајност.

Но, и покрај тоа, траумата има трасформативна моќ. Концептот за придобивките од болката, неретко го сретнуваме во религијата, поезијата, филозофијата, литературата. Трансформативната моќ на болката и страдањата, како идеја и сведоштво, се сретнува низ историјата на целата човекова цивилизација.

Што е посттрауматски развој?

Пострауматискиот развој се дефинира како позитивни личносни промени кои се јауваат како резултат на борбата да се соочи личноста со траумата и нејзините психолошки последици. Кога зборуваме за трауматски настани и искуства, тука може да наведеме: насилство, сиромаштија, присуство на ментална или физичка болест кај себе или во семејството, загуба, емотивно, физичко, економско или сексуално злоставување и манипулација, недостаток на грижа и љубов во детството итн. Низ посттрауматскиот развој, преку еден комплексен и најчесто долготраен процес, личноста може да се доведе до поголемо разбирање, сочувство, поголемо и подлабоко ценење на животот и релациите, духовен развој, развивање личносни снаги, и стекнување чувство на смисла како резултат на сето ова.

Она што е интересно и значајно е што неретко, овој степен на личен развој го надминува сепенот на развој кај личноста за нејзиното функционирање, кое било специфично за неа пред да се случи траумата. Така што, посттрауматскиот развој не се однесува на доведување до нивото на функционирање на кое била претходно личноста, туку надминување на тоа ниво. Истражувањата за овој психолошки феномен покажуваат дека посттрауматскиот развој не е спротивна реакција на пострауматскиот стрес, туку дека се работи за две различни реакции кои може да се јават симултано кај личноста, и по некое време, стресното искуство да поттикне нејзин раст и развој.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *